Jak prawidłowo prowadzić KPiR

Księga przychodów i rozchodów to forma ewidencji księgowej uproszczonej. Służy do obrazowania operacji gospodarczych. Prawidłowo prowadzona księga przychodów i rozchodów to księga prowadzona rzetelnie i bez błędów, czyli prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi. Prawidłowo prowadzona księga to taka, której zapisy, zgromadzone dane, odzwierciedlają stan rzeczywisty.

Księga przychodów i rozchodów uznana jest za prowadzoną prawidłowo, jeżeli:

  • pojawiające się w niej błędne zapisy powstały wskutek oczywistej i wytłumaczalnej omyłki
  • podatnik skorygował i uzupełnił błędne zapisy przed rozpoczęciem kontroli
  • braki zapisów spowodowały  zdarzenia losowe, wyższej konieczności
  • niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodu nie przekroczyły 0,5% przychodu  za dany rok podatkowy lub przychodu  w roku podatkowym
  • błędy podwyższyły kwotę podstawy opodatkowania, jednak z wyjątkiem błędów, które nie wykazały lub wpłynęły na zaniżenie kosztów zakupu materiałów, towarów,  kosztów robocizny.